Συντάξεις

 Η ασφάλιση και η σύνταξη, που έχουν μεγάλη σημασία για την κοινωνική ζωή, ρυθμίζονται από πληθώρα νόμων και συνεχίζουν να δέχονται συχνότατες νομοθετικές τροποποιήσεις.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την παροχή νομικών συμβουλών επί συνταξιοδοτικών θεμάτων, την κατάθεση αιτήσεων για έκδοση σύνταξης και παρακολούθηση του συνταξιοδοτικού φακέλου.