ΠΡΟΣ: Στρατιωτικούς νοσηλευτές - εργαζομένους στα νοσοκομεία 251 ΓΝΑ, 401 ΓΣΝΑ, 424 ΓΣΝΕ Θεσσαλονίκης και στο Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών.

08/06/2015

Α!) Εισαγωγή 

Δυνάμει της υπ’ αριθμ. οικ. 2/16519/0022/24-2-2012  Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,  Εσωτερικών, Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, καθορίστηκαν τα σχετικά με τη χορήγηση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.

Στο άρθρο 1 της ανωτέρω απόφασης ορίζεται: «Καθορίζουμε το μηνιαίο επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας για τους μόνιμους και δόκιμους πολιτικούς υπαλλήλους και υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου (ΙΔΑΧ – ΙΔΟΧ) του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. α! και β! βαθμού ανά κατηγορία ως εξής:

α) Κατηγορία Α! σε εκατόν πενήντα (150) ευρώ.

β) Κατηγορία Β! σε εβδομήντα (70) ευρώ.

γ) Κατηγορία Γ! σε τριάντα πέντε (35) ευρώ

Στο δε άρθρο 2 προβλέπεται: «Στην κατηγορία Α! περιλαμβάνονται οι κάτωθι ειδικότητες: α) Το προσωπικό νοσηλευτικής υπηρεσίας, εργαστηρίων και καθαριότητας, οι απασχολούμενοι αποκλειστικά σε ακτινολογικούς θαλάμους και εμφανίσεις, οι οδηγοί και βοηθοί ασθενοφόρων-διασώστες και οι συντηρητές πειραματόζωων των Νοσοκομείων, των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας της Χώρας, του Εθνικού Κέντρου ΄Αμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.), των Κέντρων Υγείας, των Κέντρων Ψυχικής Υγείας, των Ν.Π.Δ.Δ. του Τομέα Πρόνοιας και των Αγροτικών Ιατρείων τα οποία υπάγονται στα Δημόσια Νοσοκομεία.»

Στο άρθρο 6 προβλέπεται: «Το ανωτέρω επίδομα καταβάλλεται με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι του προσφέρουν αποκλειστική και πλήρη απασχόληση στους χώρους και τις ειδικότητες που δικαιολογούν την καταβολή του….Για τη συνδρομή όλων των ανωτέρω προϋποθέσεων εκδίδεται κάθε μήνα βεβαίωση του οικείου προϊσταμένου, η οποία συνοδεύει τη μισθοδοτική κατάσταση.»

Από τη συνδυαστική ερμηνεία των ανωτέρω διατάξεων προκύπτει ότι προϋποθέσεις για την καταβολή του επιδόματος είναι:

α) Η πλήρης και αποκλειστική απασχόληση- ήτοι όχι η μερική.

β) Η απασχόληση στους χώρους που δικαιολογούν την καταβολή του.  Αυτοί προσδιορίζονται στο άρθρο 2 της ως άνω ΚΥΑ και είναι: τα Νοσοκομεία, οι Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας της Χώρας, τα ΕΚΑΒ, τα Κέντρα Υγείας, τα Κέντρα Ψυχικής Υγείας, τα ΝΠΔΔ του Τομέα Προνοίας και τα Αγροτικά Ιατρεία, τα οποία υπάγονται στα Δημόσια Νοσοκομεία.

γ) Η απασχόληση ειδικοτήτων εργαζομένων, που δικαιολογούν την καταβολή του επίμαχου επιδόματος.

Εντούτοις, οι Στρατιωτικοί Νοσηλευτές (που εργάζονται στα στρατιωτικά Νοσοκομεία) περιέργως δεν έλαβαν το ανωτέρω επίδομα. Και τούτο, παρότι εργάζονται υπό τις ίδιες ακριβώς συνθήκες με τους συναδέλφους τους των νοσηλευτικών ιδρυμάτων του ΕΣΥ, που λαμβάνουν (και εξακολουθούν να λαμβάνουν) το ανωτέρω επίδομα.

Είναι, όμως, βέβαιον πως, κατ΄ εφαρμογή της συνταγματικά κατοχυρωμένης αρχής της ισότητας και της ειδικότερης έκφανσης αυτής, που είναι η αρχή της ίσης μεταχείρισης των εργαζομένων, επιβάλλεται η ίδια αντιμετώπιση ομοειδών περιπτώσεων. Πολύ περισσότερο που οι Στρατιωτικοί Νοσηλευτές ασκούν κατά πλήρη και αποκλειστική απασχόληση τα καθήκοντά τους σε χώρους (: Νοσοκομεία κτλ) και κατ’ ειδικότητα (: Νοσηλευτές κτλ), που πλήρως δικαιολογούν την καταβολή του ανωτέρω επιδόματος. Γι’ αυτό και σαφώς δικαιούνται το επίδομα αυτό.

Β!) Πρόσκληση συμμετοχής

Με βάση τα παραπάνω και με δεδομένη τη βούληση του κλάδου σας (: των Στρατιωτικών Νοσηλευτών) να διεκδικήσετε το ως άνω επίδομα, το δικηγορικό μας γραφείο αναλαμβάνει τη δικαστική διεκδίκηση του ανωτέρω επιδόματος. Το ανωτέρω σημαίνει πως θα συνταχθεί και θα κατατεθεί  αγωγή ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών κατά του Υπουργείου Οικονομικών.

Είναι αναγκαίο να τονιστεί πως η συμμετοχή είναι ατομική και, συνεπώς, μόνον όποιος συμμετέχει θα λάβει το ποσό που θα του αναγνωριστεί από το αρμόδιο Δικαστήριο (αναδρομικά). Δυνατότητα να λάβουν, μετά από δικαστική απόφαση, τα ανωτέρω χρηματικά ποσά οι μη συμμετέχοντες (: όσοι δεν ασκήσουν αγωγή), δεν υφίσταται. Τέλος, δύναται να διεκδικηθούν τα αναδρομικά των περασμένων δύο (2) ετών. Με άλλα λόγια, για κάθε μήνα που περνάει, παραγράφεται η  σχετική αξίωση για τον αντίστοιχο μήνα του προπερασμένου έτους. 

Η παρούσα πρόσκληση ισχύει από την προσεχή Τρίτη 09.06.2015 μέχρι και την Παρασκευή 19.06.2015, καθώς η σύνταξη των σχετικών αγωγών πρέπει να ξεκινήσει ΑΜΕΣΑ, λόγω ασφυκτικών προθεσμιών. Μόλις συμπληρώνεται ο αριθμός κάθε 50 συμμετεχόντων, το δικηγορικό μας γραφείο θα προβαίνει σε άμεση σύνταξη και κατάθεση του σχετικού δικογράφου.

 

Γ!) Κόστος συμμετοχής

Το κόστος συμμετοχής κατ’ άτομο ανέρχεται στα 50 ευρώ, στα οποία συμπεριλαμβάνονται όλα τα δικαστικά έξοδα, ο ΦΠΑ (23%), καθώς και η αμοιβή του γραφείου μας για την κατάθεση της αγωγής. Η τυχόν περαιτέρω δικαστική εκκρεμότητα (: Εφετείο κτλ) δεν συμπεριλαμβάνεται στο ως άνω κόστος συμμετοχής.

Δ!) Δήλωση συμμετοχής

Όποιος επιθυμεί να συμμετέχει στην παραπάνω ομαδική δικαστική διεκδίκηση, πρέπει να προβεί στις παρακάτω ενέργειες:

α) Σε ονομαστική κατάθεση του χρηματικού ποσού των 50 ευρώ στον παρακάτω τραπεζικό λογαριασμό:

Τράπεζα: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

Αριθμός λογαριασμού: 5032025627480

IBAN: GR82 0172 0320 0050 3202 5627 480

Όνομα κατόχου: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΥΚΗΡΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΚΑΤΑΘΕΤΗ.

β) Συμπλήρωση της συνημμένης (βλ. κάτω) φόρμας με τα απαιτούμενα στοιχεία και αποστολή της, είτε στο φαξ: 210-3821563, είτε στο e-mail: pfikiris@fikirislaw.gr, μαζί με το αποδεικτικό κατάθεσης.

 

1. ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ 

2. ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ

3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΑΓΟΝΤΟΣ

Με σεβασμό

Παναγιώτης Φύκηρης