Αστικό Δίκαιο

Το Δικηγορικό Γραφείο Φύκηρη και Συνεργατών, δραστηριοποιείται επί δεκαετίες σε ολόκληρο το φάσμα του Αστικού Δικαίου. Αναλαμβάνει την πλήρη υποστήριξη φυσικών και νομικών προσώπων, για κάθε είδους υπόθεση και διαφορά αστικής φύσεως, σε όλες τις διαδικασίες και τους βαθμούς δικαιοδοσίας. 

Ενδεικτικά αναλαμβάνουμε :

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Υποθέσεις κληρονομικής φύσεως, όπως έκδοση κληρονομητηρίου, δημοσίευση και κήρυξη διαθήκης κυρίας ή προσβολή διαθήκης, νόμιμη μοίρα, είσπραξη απαιτήσεων από τους κληρονόμους από την κληρονομιαία περιουσία.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Ζητήματα οικογενειακού δικαίου , όπως διαζύγια, διατροφή, επιμέλεια τέκνων και επικοινωνία με τα τέκνα, αναγνώριση τέκνου κ.ο.κ.

ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ. Προστασία των δικαιωμάτων επί κινητών και ακινήτων. Διεκδικητικές αγωγές, αγωγές νομής, αγωγές διανομής, ζητήματα χρησικτησίας.

Ειδικότερα επί υποθέσεων που αφορούν σε ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ :

-Μισθώσεις 

1. Κατάρτιση συμβάσεων μίσθωσης, συμπεριλαμβανομένων μισθώσεων επαγγελματικού χαρακτήρα, όπως  εμπορικές μισθώσεις, χρηματοδοτικές μισθώσεις, και οποιαδήποτε συμβαση αφορά στην απόκτηση, εκμετάλλευση και ανάπτυξη ακίνητης περιουσίας.

2. Αγωγές μείωσης ενοικίου, επιδίωξη μισθωμάτων, αγωγές και διαταγές απόδοσης χρήσης μισθίου, αγωγές αποζημίωσης χρήσης κλπ.ι ανάπτυξη ακίνητης περιουσίας.

-Μεταβιβάσεις

-Έλεγχος τίτλων. Εγγραφή προσημείωσης υποθήκης επί ακινήτου. Εξάλειψη υποθήκης. 

 

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ.   Υποθέσεις που βρίσκονται στο στάδιο της αναγκαστικής εκτέλεσης, (απόπειρα εκτέλεσης από δικαστικό επιμελητή, κατάσχεση, πλειστηριασμός.) 
 Παρέχουμε κάθε μορφής νομική αρωγή και προστασία, με ανακοπή και αναστολή κατά της εκτέλεσης, άρση και ανατροπή κατάσχεσης, αναβολή/αναστολή πλειστηριασμού, επιβολή της κατάσχεσης προς ικανοποίηση των αξιώσεων των εντολεων μας κ.ο.κ.
 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ. Αποζημίωση από τροχαία ατυχήματα με αυτοκίνητα, αγωγές κατά ασφαλιστικών εταιριών και Επικουρικού Κεφαλαίου.
 
Ίδρυση σωματείου και επαγγελματικής ένωσης